Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

OPENBARE WERKEN

  Ringweg rond Malle: dialoogsessie
  voorontwerp op 20 maart

  Inschrijven kan tot 7 maart!

  De eerste fase van de aanleg van de ringweg rond Malle (tussen de Lierselei en de Antwerpsesteenweg)

  is op dit moment concreet uitgetekend in een voorontwerp. Dit plan geeft een eerste concreet beeld van

  hoe de nieuwe weg er zou kunnen uitzien en waar hij precies zou komen te liggen. Tijdens een infomarkt

  in februari konden geïnteresseerden deze plannen bekijken en tegelijk opmerkingen en suggesties doen.

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil deze suggesties op hun beurt bespreken en evalueren

  tijdens een dialoogsessie met geïnteresseerde inwoners. Dit overlegmoment vindt plaats op dinsdag 20

  maart in het gemeenschapscentrum in Westmalle.

  ±Van dialoogsessies naar definitief ontwerp                                    Kievitdreef
  De Vlaamse Overheid presenteerde het voorontwerp                                                                          Lierse Lei
                                                                                                      Lierse Lei
  voor de ringweg rond Malle tijdens een infomarkt in De                               Hooiberghoeve
  Notelaar. Een delegatie van het AWV en gemeentebestuur

  Malle luisterde toen aandachtig naar opmerkingen en           Vinkenlaan                     Nachtegalenlaan                        S Herenbos
  suggesties van inwoners. Het ging daarbij onder meer                       Jan Van Renesselaan
  over de inrichting van kruispunten, de veiligheid voor    De Schaaf
  fietsers en de impact van de ringweg op de omgeving.
                                            Kievitdreef
  Als vervolg op deze infomarkt organiseert AWV dia-                             Fazantenlaan

6 loogsessies met geïnteresseerde inwoners. Bedoeling is                                                             LierseleiLeeuwerikenlaan
  om op een constructieve manier toe te werken naar een

  definitief ontwerp. Op basis van de suggesties tijdens

  deze sessies worden, waar mogelijk en wenselijk, de

  plannen aangepast.

  Inschrijven tot 7 maart                               Zwaluwenlaan

  De eerste dialoogsessie vindt plaats op dinsdag 20 maart

  in het gemeenschapscentrum, Sint-Jozeflei 26, Westmalle.

  Inschrijven voor deze dialoogsessie kan via de website

  www.wegenenverkeer.be/RingMalle. Opgelet: inschrijven

  kan tot uiterlijk 7 maart. Wacht dus niet te lang. Het aan-

  vangsuur van de sessie verneem je na je inschrijving.

  Bouwaanvraag in 2019                     Het voorlopige traject (zie dikke oranje lijn) tussen de Lierselei
                                en De Schaaf ligt al decennia lang vast en is ingetekend in het
  Na de dialoogsessies wordt het voorontwerp gedetail-     Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Voorkensheide
  leerd en afgewerkt in het definitieve bouwkundige ont-
  werp van de weg. Daarna wordt een bouwvergunning
  aangevraagd. Tegelijkertijd worden de onteigenings-
  plannen opgemaakt en zal de onteigeningsprocedure
  opgestart worden. De onderhandelingen voor de ont-
  eigeningen zijn gepland voor 2019 en 2020, waarna
  AWV start met de aanleg van de ringweg.

  In de volgende edities van de Malse Courant brengen

  we regelmatig updates van de stand van zaken en de

  timing van dit project.    1:4.000

                         Meer info   Bedoeling is dat de nieuwe ringweg ter hoogte van De Schaaf
                    openbare werken     aansluit op de Lierselei

                      03 310 06 46
              openbarewerken@malle.be
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11