Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

RUIMTE EN WONEN

Malle werkt aan een
groene en toegankelijke parkomgeving

Uitbreiding park Pastoor Van Loenhoutlaan - Rerum Novarumlaan

In de Pastoor Van Loenhoutlaan en de Rerum wandelbrug verbindt het bestaande parkgedeelte en

Novarumlaan ligt een gebied met gronden van IGEAN het nieuwe parkgedeelte. De ontwerper voorziet ook

en De Ideale Woning. Dit gebied kende in het verleden een speeltuin in het park. Tot slot bevat het ontwerp een

al verschillende bestemmingen. In 2007 bouwde de verhoogde groene berm tussen het park en de achtertui-

Ideale Woning er 25 nieuwbouwwoningen. Een deel nen, zodat de bewoners van de aanpalende percelen

van het grondgebied van De Ideale Woning werd niet voldoende rust krijgen.

gebruikt voor het nieuwbouwproject en grensde aan de

groene bufferzone van IGEAN.                De gemeente kreeg ondertussen de nodige subsidies

                              van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Aanvankelijk voorzagen IGEAN en De Ideale Woning (VMSW) om de (her-)aanleg van het park te kunnen

geen ontwikkeling voor de groene restpercelen. Een bekostigen. Na de inrichting van het terrein zal de

aantal bewoners stelde voor er tijdelijk gebruik van te gemeente Malle eigenaar worden van de gronden. Wij

maken als speelzone en moestuin.              hopen je spoedig te kunnen informeren over de verdere

                              planning van de werken.

Op 11 april 2016 meldden enkele buurtbewoners aan

onze dienst ruimtelijke ordening dat er slib gestort werd              Meer info
op het terrein. De gemeente trad snel op en stelde vast

dat op 9 mei 2016 het slib van het terrein geruimd was.               dienst ruimtelijke ordening

6                                                Nijverheidsstraat 7
                                                    03 310 05 53
    Nieuw leven als groenzone
                                          ruimtelijkeordening@malle.be
In navolging van deze gebeurtenissen organiseerde de

gemeente gesprekken met De Ideale Woning en IGEAN

om het terrein nieuw leven in te blazen als groen-

zone. Onder impuls van de gemeente stelde De Ideale

Woning een ontwerper aan. Inmiddels stelden we het

nieuwe ontwerp voor aan de buurtbewoners, die het op

6 juli positief onthaalden.

Het park krijgt een optimaal toegankelijk karakter. Een
padenstructuur verbindt de omliggende straten met
de groene zone. De bestaande parking verdwijnt en
verhuist naar de Pastoor Van Loenhoutlaan. Ook dit
betekent meer groene ruimte voor de Mallenaar. Een
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11