Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

RUIMTE EN WONEN

Alleen en samen wonen in nieuw
woonproject voor 55-plussers

Infosessies op 26 september en 9 november

De vzw Abbeyfield Vlaanderen en Malle zijn op zoek

naar 55-plussers met interesse voor zelfstandig samen-

wonen. Wonen in een eigen appartement, m├ęt enkele

gemeenschappelijke ruimtes waar je met andere

senioren kan samenleven, dat is de visie van de vzw

Abbeyfield Vlaanderen. Senioren kunnen er genieten

van een eigen appartement, omgeven door attente

buren. In september en november krijg je tijdens speci-

ale infosessies meer toelichting bij dit concept.         Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Dan

                                 nodigen we je graag uit voor een van onze infoses-

In de Kasteellaan in Westmalle wordt momenteel een sies in de cafetaria van dienstencentrum de Ring,

dergelijk kleinschalig nieuwbouwproject ingericht met Blijkerijstraat 71, Oostmalle. De sessies vinden plaats

enkele private huurappartementen en verschillende op dinsdag 26 september en donderdag 9 november,

gemeenschappelijke ruimtes. De bewoners van deze telkens om 19.00 uur.

woningen geven samen vorm aan hun samenwonen

     en het beheer van de gemeenschappelijke delen. De                        Meer info
     vzw Abbeyfield zal een woongroep vormen in samen-        Dominique Sels of Karen Bruylandts
     werking met onze gemeente. De oprichting van het     dominique.sels@malle.be, 03 312 49 61
     huis, de voorbereidende activiteiten en de groepsbege-
     leiding van de kandidaat-bewoners spreiden we over                        Anne Dinet
4 twee jaar.                           anne.dinet@abbeyfield.be, 0485 32 65 70

                                         www.abbeyfieldvlaanderen.be

Malle heeft plannen!

Laat je horen over de toekomst van de Speelhoven-Akker

In 2004 werd het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)         Om iedereen optimaal te informeren, organiseert het
Speelhoven-Akker goedgekeurd. Doorheen de jaren          college van burgemeester en schepenen tijdens de
kwamen er een aantal knelpunten van stedenbouwkun-        participatieperiode ook een participatievergadering.
dige aard bovendrijven. Daarnaast zien we nog enkele       Hierbij worden de procesnota, startnota, en de ont-
kansen die we wensen te benutten. Om een antwoord         werpplannen besproken met de buurt.
te bieden op deze knelpunten en kansen, heeft het col-
lege van burgemeester en schepenen beslist om het BPA       Deze infoavond vindt plaats op woensdag 6 september
gedeeltelijk te herzien.                     om 20.00 uur in de Notelaar, Lierselei 15, Oostmalle.
                                 Als je niet aanwezig kan zijn, kan je nog tot en met
Om het BPA te kunnen herzien, moet er een Ruimtelijk       29 september de plannen komen inkijken op de dienst
Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt. In de           ruimtelijke ordening.
opmaakprocedure is het voorzien dat er een participa-
tieperiode van 60 dagen wordt georganiseerd. Deze                                     Meer info
periode loopt van 1 augustus tot en met 29 september                         dienst ruimtelijke ordening
2017. Tijdens deze periode kan je de procesnota, de
startnota en de ontwerpplannen inkijken en suggesties                              Nijverheidsstraat 7
maken hierover. Na de participatieperiode worden                                   03 310 05 53
de suggesties gebundeld en wordt er onderzocht hoe
ze meegenomen kunnen worden in het verdere RUP-                          ruimtelijkeordening@malle.be
ontwerp.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9