Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

BURGERZAKEN

  Gemeenteraadsverkiezingen
4 op 14 oktober

Denk op tijd aan je volmacht als je niet kan gaan stemmen

Op zondag 14 oktober trekken alle Belgen ouder dan 18 naar de stembus. Tussen 08.00 en 15.00
uur kan je je stem uitbrengen in Oost- of Westmalle voor zowel de gemeente- als de provincieraads-
verkiezingen.

In België is iedereen vanaf 18 jaar            Aan wie kan je een volmacht geven?
stemgerechtigd en geldt er stemplicht. Om te kunnen
stemmen, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:   Je kan een volmacht geven aan iedere andere
                             kiezer. Hij/zij stemt dan in jouw naam. Belangrijk
• je bent Belg;                      is dat hij/zij dit doet in het stemlokaal waar jij als
• je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2018;      volmachtgever moet stemmen. Je vindt dit stembureau
• je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het     terug in je oproepingsbrief.

  bevolkingsregister van Malle;             Hoe werkt een volmacht?
• je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of
                             De persoon die in jouw naam stemt, geeft op het
  schorsing van het kiesrecht.             stembureau volgende documenten af:

Volmacht                         • zijn/haar eigen identiteitskaart;
                             • zijn/haar eigen oproepingsbrief;
In ons land is er opkomstplicht. Dit betekent dat je ter • jouw oproepingsbrief (de oproepingsbrief van de
plaatse je stem moet komen uitbrengen. Lukt dat niet,
dan kan je ervoor kiezen om een volmacht te geven.      kiezer in wiens naam hij/zij komt stemmen);
Denk hierbij aan een familielid of iemand die je     • volledig ingevuld volmachtformulier, ondertekend
vertrouwt om jouw stem uit te brengen. Opgelet:
je moet hiervoor een volmachtformulier invullen en      door zowel volmachtgever als volmachtkrijger;
een attest indienen waarmee je bewijst dat je een     • attest dat bewijst dat je niet aanwezig kan zijn
geldige reden hebt om niet te komen stemmen. Het
volmachtformulier vind je terug op www.malle.be.       (medisch attest, attest van tijdelijk verblijf in het bui-
                               tenland, attest werkgever, attest school, …)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9