Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

MONDIAAL BELEID

Week van de Duurzame Gemeente
van 18 tot 25 september

Malle neemt, samen met meer dan 80 andere Vlaamse          Icoontjes
steden en gemeenten, deel aan de allereerste Week
van de Duurzame Gemeente (18 tot 25 september).           Ook in de Malse Courant houden we het thema
Tijdens deze week viert de hele wereld de derde           van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
verjaardag van de duurzame ontwikkelingsdoelstel-          graag warm. Zo zal je ook in deze en volgende
lingen, 17 doelstellingen die van de aarde een meer         edities van ons infoblad regelmatig icoontjes van
duurzame plaats moeten maken tegen 2030.              de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zien
                                  opduiken bij de artikels. Op die manier willen
We zetten in de week van 18 september de duurzame          we aantonen dat deze doelstellingen verweven
ontwikkelingsdoelstellingen én een aantal duurzame         zijn met het beleid van de gemeente én met ons
helden uit de gemeente in de kijker. Deze helden zijn        dagelijks leven. Ook in Malle kunnen we nog veel
Malse burgers, scholen, organisaties of bedrijven die        doen rond deze doelstellingen, zoals bijvoorbeeld
op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling         het verbeteren van de mobiliteit, duurzaam gebruik
en dit actief uitdragen tijdens de campagneweek.          van energie en het streven naar een betaalbaar
Spot jij een duurzame held tijdens de Week van de          vrijetijdsaanbod voor kinderen.
Duurzame Gemeente? Neem een foto en post hem op
Instagram met de vermelding #gemeentemalle #duur-                                           3
zamegemeente.

Ontvang voor 30,00 EUR
aan fair trade producten

                        Ook dit jaar     Je kassaticket en het rekeningnummer waarop we de
                        zetten we de Week  terugbetaling mogen storten, kan je binnenbrengen
                        van de fair trade  bij de dienst vrije tijd (op werkdagen) of mailen naar
                        (3 tot 13 okto-   mondiaalbeleid@malle.be en dit tot en met 15
                        ber) in de kijker  november. We willen je vereniging op deze manier
                        door elke vereni-  graag aanmoedigen om ook bij de organisatie van
                         ging van Malle   toekomstige activiteiten aandacht te hebben voor het
                         een fair trade   serveren of schenken van fair trade producten. Laten
                         cadeau te geven.  we er samen een mooie ‘Week van de fair trade’ van
                                  maken!
                         Als je in oktober
                         producten in de                              Meer info
                      Wereldwinkel van
Malle koopt voor jouw vereniging, dan betalen wij de                            dienst mondiaal beleid
helft van het bedrag op je kassaticket terug met een maxi-                              03 310 05 86
mum van 30,00 EUR.
                                                    mondiaalbeleid@malle.be
   1   2   3   4   5   6   7   8