Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

NIEUWJAAR      Beste Mallenaar

 JANUARI - FEBRUARI 2020
      De eerste Malse Courant van een nieuw jaar biedt mij  In 2020 legt Malle de focus op zorg. Zorg in al haar
      traditioneel de gelegenheid om een boodschap, een  facetten: zorg voor ouderen, zorg voor onze mensen
      wens uit te drukken, een doelstelling te formuleren,  met specifieke zorgbehoeften, zorg voor onze kinderen
      een gedachtegang weer te geven, met een persoon-  en jongeren, zorg voor onszelf en voor mekaar. Zorg
      lijk toetsje. Dit jaar wordt mij dit wat gemakkelijker  als één van onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
      gemaakt, want 2020 is in Malle ‘het jaar van de zorg’.  (DOD’s), transversaal aanwezig in vele diverse acties.


      Maar eerst wil ik toch onze coördinatoren onder   Malle is een zorggemeente. Dat benadrukken wij te
      leiding van de algemeen directeur en de financieel  weinig en daarom zijn wij ons er ook te weinig van
      directeur en al hun medewerkers, samen met de    bewust. In 2020 gaan we dat beeld positief opkrikken
      politieke beleidvoerders van Malle feliciteren voor  door de zorginstellingen, al wie met zorg bezig is en
      het energieke en intensieve werk dat zij in loyale  alle initiatieven rond zorg in Malle te belichten en in
      samenhang gepresteerd hebben in de totstandkoming  de kijker te zetten. Door het organiseren van diverse
      van de meerjarenplanning 2020-2025, met formulering  acties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het
      van doelstellingen, actieplannen en acties. Gekoppeld  zoeken naar gepaste zorg, het stimuleren van zorg
      aan budgetten, met een sluitende begroting! Zonder  voor mekaar. Met als slagzin: “want zorg verbindt.”
      verhoging van de personenbelasting en van de
      opcentiemen onroerende voorheffing. Terwijl steeds  Dat is ook wat ik u toewens: een mooi en verbindend
      meer opdrachten naar de gemeentelijke overheden   jaar! Een deugddoend 2020!              3
      worden toegeschoven, hogere uitgaven voor politie en
      brandweer worden gevorderd, de pensioenuitgaven   Uw burgemeester,
      problematisch worden en de subsidiëring stagneert tot  Harry Hendrickx
      zelfs afneemt.

      In een om en bij de 420 pagina’s tellend document
      kunt u lezen dat voor de dagelijkse werking, personeel
      en werkingskosten, voor gemeente en OCMW per jaar
      rond de 25 miljoen euro voorzien zijn en dat Malle
      daarnaast jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen euro aan
      investeringen plant. Wij mogen echt fier zijn op dit
      document en vooral op de inhoudelijk straffe planning.

  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  3                                      09/12/2019  08:24
   1   2   3   4   5   6   7   8