Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

BURGERZAKEN

Wat als je liever geen volmacht geeft               2. Je bent omwille van medische redenen niet in staat   5
of te laat bent om dit nog te regelen?                 om te gaan stemmen.
                                    • voeg een medisch attest bij het
Je kan aan een vriend of familielid vragen om naar het           volmachtformulier.
stembureau te gaan waar jij moet gaan stemmen en
daar volgende documenten laten afgeven:              3. Je bent in België, maar moet op de dag van de
• jouw oproepingsbrief;                        verkiezingen werken OF je bent om beroeps- of
• het bewijs van de reden waarom je niet kan gaan           dienstredenen in het buitenland.
                                    • voeg het attest van de werkgever bij het
  stemmen;                                volmachtformulier. In dit attest bevestigt de
• een ondertekende brief waarin je de reden                werkgever dat je op 14 oktober om beroeps- of
                                      dienstredenen niet kan gaan stemmen.
  motiveert.
                                  4. Jij of iemand van je gezin met wie je samenwoont,
Wanneer kan je een volmacht geven?                   oefent het beroep van schipper, marktkramer of
                                    kermisreiziger uit.
1. Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buiten-        • voeg een attest bij het volmachtformulier waar-
  land (op reis, familiebezoek,...)                   uit de uitoefening van het beroep blijkt, afge-
                                      geven door de burgemeester van de gemeente
  • Voeg een attest van tijdelijk verblijf in het            waar de betrokkene in het bevolkingsregister is
    buitenland bij het volmachtformulier. Je vraagt          ingeschreven.
    dit attest uiterlijk op 12 oktober aan.
                                  5. Je verkeert omwille van een rechterlijke maatregel in
  • Hoe bewijs je dat je op de verkiezingsdag in           een toestand van vrijheidsbeneming.
    het buitenland bent?                      • voeg een attest van de directie van de
                                      strafinrichting bij het volmachtformulier.
    1) Je kan je aanvraag staven met bewijsstuk-
      ken dat je op 14 oktober om privéredenen        6. Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan
      in het buitenland verblijft (reservatie bij een      stemmen.
      reisbureau, een kopie van een hotelvoucher,        • voeg een attest van de religieuze overheid bij
      een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs         het volmachtformulier.
      van een boeking of een reservatie van een
      hotel of kampplaats via internet,...)         7. Je bent student en kan om studieredenen niet gaan
                                    stemmen.
    2) Je kan geen bewijzen voorleggen (je gaat          • voeg een attest van de directie van je school bij
      bijvoorbeeld met je eigen wagen op reis, op          het volmachtformulier.
      bezoek bij familie of vrienden, ...): dan leg
      je voor de burgemeester van je gemeente        Alle info over de verkiezingen kan je ook nalezen op
      een verklaring van eed af. Hij zal je dan het     www.vlaanderenkiest.be.
      attest van tijdelijk verblijf in het buitenland
      afleveren. Ook dit kan maar uiterlijk tot 12      Wist je dat…
      oktober.
                                   • je op voorhand kan komen oefenen met de
      vlaanderenkiest.be                      stemcomputer? Dit kan vanaf midden september
                                     in de inkomhal van het gemeentehuis. Je kan de
                                     laatste week van september ook komen oefenen
                                     in de Ring.

                                   • op zaterdag 29 september Debattle plaats-
                                     vindt? Tijdens dit debat leggen jongeren lokale
                                     politici het vuur aan de schenen.

                                   • de volgende verkiezingen plaatsvinden in
                                     2019? Het gaat dan om de Vlaamse, federale
                                     en Europese verkiezingen.

               Resultaten bekend op 14 oktober 2018         Meer info
Kandidaten bekend op 18 september 2018                 dienst burgerzaken
                                  burgerzaken@malle.be

                                       03 310 05 40
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10