Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

RUIMTE EN WONEN

Plannen voor zonevreemde recreatie

Openbaar onderzoek loopt nog tot 29 september 	 	

Malle staat gekend om haar actieve verenigingsleven   Het RUP bestaat onder meer uit:
en in het bijzonder vanwege haar talrijke sportclubs
en jeugdverblijfplaatsen. Om het voortbestaan en de     -- een plan met de bestaande en juridische toe-
ontwikkeling ervan te garanderen, besloot het col-       stand;
lege van burgemeester en schepenen een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Hierbij worden drie   -- een grafisch plan;
deelgebieden aangepakt, zodat knelpunten voor deze     -- de stedenbouwkundige voorschriften;
verenigingen in de toekomst kunnen worden vermeden.     -- een toelichtingsnota met weergave van de
Deze deelgebieden zijn:
                                bestaande en feitelijke toestand, de relatie met
  -- Kampsite domein Vierwinden, Turnhoutsebaan        het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het pro-
    Oostmalle                        vinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en het gemeen-
                                telijk ruimtelijk structuurplan, een lijst van voor-
  -- C	entrum voor Jeugdtoerisme, Sint-Jansburg,       schriften die in strijd zijn met het voormelde RUP
    Heikantstraat Westmalle                 en die worden opgeheven, het register van de
                                percelen waarop een bestemmingswijziging
  -- Voetbalclub KVK Westmalle, Schepersdijk         wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven
    Westmalle                        tot een planschadevergoeding, een planbaten-
                                heffing, een kapitaalschadecompensatie of een
                                gebruikerscompensatie;

                            Het RUP ligt gedurende de periode van het open-        5
                            baar onderzoek, tijdens de openingsuren, voor ieder-
                            een ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening,
                            Nijverheidsstraat 7, Oostmalle. Onderaan dit artikel
                            vind je ook nog een link naar onze website, waar je de
                            plannen digitaal kan raadplegen.

                            Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over
                            voormeld RUP, moeten schriftelijk bij de gemeentelijke
                            commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) toeko-
                            men per aangetekend schrijven of afgegeven worden
                            tegen ontvangstbewijs, p/a Antwerpsesteenweg 246,
                            2390 Malle en dit uiterlijk op 29 september 2017.

Op 22 februari werd een plenaire vergadering geor-   Je kan de dossiers nog tot
ganiseerd ter opmaak van dit RUP. Op basis van de    vrijdag 29 september 2017
opmerkingen van de betrokken adviesinstanties, kreeg  inkijken:
het ontwerp verder vorm.
                            •	 op de dienst ruimtelijke ordening,
Op 26 juni werd het ontwerp-RUP voorlopig vastgesteld    Nijverheidsstraat 7, Oostmalle
door de gemeenteraad.
                            •	 op de website van gemeente malle:
Het college van burgemeester en schepenen kondigt      www.malle.be, onder ‘bouwen & wonen’ >
bijgevolg het openbaar onderzoek aan van het ontwerp    ‘plannen’ > ‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’.
van het RUP ‘zonevreemde recreatie’, zoals door de
gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 26
juni 2017. Het openbaar onderzoek loopt van
1 augustus tot en met 29 september 2017.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10