Page 14 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 14

RUIMTE & WONEN


      Sint-Martinuskerk krijgt


      restauratie in 2020
      Bij de start van een nieuw jaar blikken we al even
      vooruit op een aantal grote werkzaamheden die het
      gemeente bestuur wil (laten) uitvoeren in 2020. Staan op
      de planning: het rioleringsproject in de Mostheuvellaan
      en omgeving, onderhoudswerken in de Beekstraat en de
      Molenweg en een restauratie van de Sint-Martinuskerk in
      Westmalle.      Rioleringsproject Mostheuvellaan en         Binnenkort verwachten we het definitieve ontwerp van
      omgeving                      de onderhoudswerken, zodat we na goedkeuring de
      Voor de riolerings- en wegeniswerken in de     werken kunnen aanbesteden.
      Dennenlaan, Korte Dennenlaan, Acacialaan (deels),
      Bremlaan, Wilgenlaan, Mostheuvellaan, Moerdreef en  Restauratiewerken Sint-Martinuskerk
      Epicealaan startten we een samenwerkingsproject op  De Sint-Martinuskerk is een gedeeltelijk beschermd
      met Pidpa-Hidrorio. Het dossier is goedgekeurd bij de  monument en krijgt regelmatig inspectie van
      Vlaamse Milieu Maatschappij en de uitvoering staat  monumentenwacht Provincie Antwerpen. Uit die inspec-
      gepland in de loop van 2020. De betrokken bewoners  tierapporten blijkt dat een restauratie noodzakelijk
      kregen begin 2019 al meer duiding tijdens een infor- is. Het studiebureau Architecten Van Laer & Van Erck
      matievergadering.                  heeft een aanbestedingsdossier opgemaakt voor de
                                restauratie van de gevels, daken en zolders van de
      Beekstraat en Molenweg               kerk en restauratie van de kerhofmuur. Het Agentschap
      In samenwerking met PIDPA krijgen de Beekstraat   Onroerend Erfgoed keurde de restauratiepremie reeds
  14
      en de Molenweg een grondige onderhoudsbeurt.  goed, zodat de werken in 2020 kunnen starten.


      Malle last bouwpauze in voor grote      woonprojecten      De gemeente Malle zal tot 1 maart 2021 geen omge-  geven we vorm aan een bouwkompas, dat ons zal hel-
      vingsvergunningen meer afleveren voor grote woon-  pen om toekomstige ontwikkelingen richting te geven.
      projecten. De gemeenteraad keurde op 24 oktober de  Een onderdeel van het bouwkompas is een beeldkwa-
      zogenaamde bouwpauze goed. Tijdens deze bouw-    liteitsplan. Dat plan moet in kaart brengen op welke
      pauze wil het gemeentebestuur een bouwkompas en   plaatsen in beide dorpskernen nog ruimte is voor
      beeldkwaliteitsplan opstellen om zo de eigenheid en  projecten voor appartementen en hoe ze architecturaal
      identiteit van Malle te bewaren en toekomstige projecten  vorm kunnen krijgen.
      in beide dorpskernen consequent te kunnen beoordelen.
                                De bouwpauze ging in op 25 oktober 2019 en werkt
      Bouwkompas                     door tot 1 maart 2021, maar zal nog niet meteen
      De laatste jaren ontving het gemeentebestuur steeds  zichtbaar zijn. Projecten die recent nog een vergunning
      meer vergunningsaanvragen voor grote appartements- kregen, zullen de volgende jaren uiteraard worden
      projecten. Bovendien wordt de schaal van de aange- uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid: de tijdelijke ver-
      vraagde projecten steeds groter. Projectontwikkelaars  gunningsstop geldt niet voor eengezinswoningen. Voor
      kijken niet op een bouwlaag meer of minder, maar het  wie zijn droomhuisje in Malle wil bouwen, verandert
      is belangrijk om die nieuwe beeldkwaliteitskenmerken  er dus niets.
      te verzoenen met de traditionele gebouwen in het
      straatbeeld. We willen een duidelijk kader scheppen                  Meer info
      over wat wel en niet kan, om zo de landelijke identiteit
      van Malle niet aan te tasten en ze zelfs te beschermen          dienst ruimtelijke ordening
      voor onze toekomstige generaties. En om die richting                03 310 05 57
      te bepalen, nemen we de touwtjes zelf in handen en           ruimtelijkeordening@malle.be  390744_MlsCrnt_jan_20.indd  14                                      09/12/2019  08:25
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19